Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu Rejonowego w Elblągu

Joanna Jasiewicz - Zielińska
82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 21
Pokój nr 627

55 611 28 06

55 611 28 44

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Elblągu:

  1. kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych;
  2. wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;
  3. jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów;
  4. określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu;
  5. reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.