Prezes Sądu

Prezes Sądu Rejonowego w Elblągu

SSR Agnieszka Walkowiak

82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 21
Pokój nr 613

55 611 28 44

55 611 28 44

 

Prezes Sądu Rejonowego w Elblągu przyjmuje interesantów w środę w godz. od 9:00 do 13:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod numerem 55 611 28 49.

Prezes Sądu kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:

  1. kieruje działalnością administracyjną sądu w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego z wykonywaniem zadań wynikających ze sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz zadań z zakresu ochrony prawnej, powierzonej w drodze ustaw,
  2. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów oraz dyrektora sądu z zastrzeżeniem art. 177 § 4,
  3. przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu,
  4. sprawuje nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych,
  5. nadzoruje pracę VIII Wydziału Karnego i VII Wydziału Wykonywania Orzeczeń Sądowych,
  6. pełni inne czynności przewidziane w ustawie z dnia 27.07.2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52) oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316) oraz innych aktach prawnych.

Ponadto orzeka w sprawach przydzielonych zgodnie z podziałem czynności sędziów.

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Elblągu

SSR Małgorzata Dulczewska

82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 21
Pokój nr 612

55 611 28 02

55 611 28 44

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Elblągu przyjmuje interesantów we wtorek w godz. od 9:00 do 13:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod numerem 55 611 28 49. 

Wiceprezes Sądu:

  1. zastępuje Prezesa Sądu podczas jego nieobecności,
  2. nadzoruje pracę I Wydziału Cywilnego, IX Wydziału Cywilnego, X Wydziału Cywilnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Wydziału Gospodarczego i VI Wydziału Ksiąg Wieczystych, sprawuje nadzór nad działalnością komorników sądowych.

 Ponadto orzeka w sprawach przydzielonych zgodnie z podziałem czynności sedziów.