Wnoszenie i załatwianie spraw

Wnoszenie i załatwianie spraw

Sprawy zawisłe w Sądzie Rejonowym załatwiane są w trybie procedury cywilnej i karnej. Pisma procesowe wnoszone są do sądu za pośrednictwem poczty, bądź składane bezpośrednio w biurze podawczym sądu. Wszystkie kierowane sprawy ewidencjonowane są w sposób przewidziany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Ms. z 2003 r. Nr 5, poz. 22 ze zmianami). Sposób postępowania z pismami wszczynającymi postępowanie w sprawie regulują natomiast przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 poz. 2316 ze zmianami).

Informacje na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

W zakresie informacji o sposobach wszczynania postępowań, podstawowych dokumentach, które należy złożyć, kosztach sądowych, procedurze ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy lub pełnomocnika z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, jak również informacji dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz dotyczących mediacji, a ponadto informacji, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255) - informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rejestr zmian dla: Wnoszenie i załatwianie spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
2020-03-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
2020-03-20
Opis zmiany:
b/d